حکومت جدید : وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه - انتصاب خانم ناتالی لوازو و آقای ژان – بَتیست لوموان

تغییرات و تبدیلات حکومتی مورخ ۲۱ جون ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۳۱ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی : تعیینات در وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "کیِ دورسیِ

PNG

- آقای ژان – ایوو لودریان در سمت وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه ابقا گردید.

- خانم ناتالی لوازو بحیث وزیر مسئول امور اروپایی تعیین گردید.

- آقای ژان – بَتیست لوموان بحیث منشی دولت مقرر گردید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/article/nouveau-gouvernement-nomination-de-nathalie-loiseau-et-jean-baptiste-lemoyne

تاریخ نشر 22/06/2017

قسمت بالایی صفحه