حوادث بد طبیعی و برفکوچ های مرگبار – اعلامیهء سخنگوی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه – 25 فبروری 2015 مطابق 6 حوت 1393

PNG

با کمال تاَثر و اندوه اطلاع حاصل نمودیم که خرابی اوضاع جَویی فصل سرد و برفکوچ های سنگینِ اخیر در شمال شرق افغانستان باعث قربانی شدن صدها تن از باشندگان این کشور گردیده است.

فرانسه مراتب همدردی و تسلیت عمیق خودرا به خانواده ها، وابستگان و بازماندگان قربانیان اظهار داشته و برعلاوه همبستگی خودرا با مقامات و مردم افغانستان اعلام می دارد.

کشور فرانسه از جراَت همهء آنانیکه در چنین حالت اضطراری به مردم رنجدیده و آسیب دیده کمک رسانیده اند و همچنان از بسیج شدن عندالموقع مقامات افغان در مقابل این آزمون اسفناک طبیعت ابراز قدردانی می نماید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه