حمله به هوتل سیرینا (20 مارچ 2014) [fr]

فرانسه حمله 20 مارچ در کابل را که در آن چندین فرد ملکی افغانی و خارجی زندگی شانرا از دست دادند، محکوم مینماید. ما به خانواده های قربانیان ابراز تسلیت مینمائیم.

با تاسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که در این حمله یک خبرنگار آژانس خبری فرانسه آقای سردار احمد و فامیل اش زندگی شانرا از دست دادند. ما ژرف ترین همبستگی خود با خویشاوندان شان همچنین با خبرنگاران که جسورانه به زندگی آزادی اطلاع رسانی در افغانستان هر روز قوت میبخشند، اعلان میداریم. فرانسه متعهد است، به خصوص در چوکات ملل متحد، تا امنیت خبرنگاران در همه جا تامین گردد.

چنانکه سه هفته دیگر تا شروع دور اول انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان باقی مانده است، فرانسه یکبار دیگر به تعهد اش در قبال مردم افغانستان در راستای تحکیم ثبات کشور شان، پابند میباشد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه