حملهء دهشت افگنی در نیس، ۱۴ جولای ۲۰۱۶ / ۲۴ سرطان ۱۳۹۵ [fr]

فرانسه یکبار دیگر در شهر نیس قربانی یک حمله دهشت افگنی مملو از وحشت غیر قابل وصفی گردید. به قربانیان ادأی احترام نموده و در درد و حزن خانواده ها و اقارب شان خودرا شریک می دانیم.

در اثر اتخاذ تصمیم رئیس جمهور فرانسه، حکم اعلان یک ماتم ملی به یادبود و احترام به قربانیان حملهء خونین نیس، در روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ جولای (۲۶، ۲۷ و ۲۸ سرطان) صادر گردید.

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه که در یازدهمین نشست اروپا – آسیا ("اسِم") اشتراک می ورزید، سفراش را جهت برگشت به پاریس کوتاه نمود. وزیر و دبیران دولت کاملاً بسیج شده اند.

وزیر، خاصتاً "مرکز بحران و حمایت"، بگونهء عام و تام در فعالیت بین الوزارتی امداد رسانی به قربانیان متعهد و دخیل است.

فوراً بعد از وقوع سوءقصد، در اثر تصمیم نخست وزیر، مرکز بحران و حمایت ("سیاو") یک کانون بین الوزارتی امداد رسانی به قربانیان را گشود. بیش از ۸۰ تن در داخل مرکز بحران و حمایت بسیج شده اند. مرکز یادشده، گماشتگان وزارتخانه های عدلیه، امور داخله (شناسایی عدلی و قضأیی و امنیت ملکی)، صحت عامه و امور خارجه، نمایندگان محکمه، افراد مسلکی مربوط به بخش صحت (صلیب سرخ و کانون عاجل طبی – روانی)، و همچنان اعضای انجمن های مساعدت به قربانیان ("ایناوِم"، "فِنواک") را باهم یکجا می کند. مرکز بحران و حمایت یا "سیاو"، تماس با خانواده های تمام قربانیان و افراد مجروح را تأمین می نماید.

یک شمارهء واحد تیلفون و قابل دسترس از خارج، جهت استفاده هموطنان ما و خانواده های نگران از بابت نزدیکان شان که اکنون در حال سفر یا گشت و گذار در فرانسه هستند، فعال شده است : +33 1 43 17 56 46.

این کانون با سفارتخانه های شرکای ما که اتباع شان شاید درمیان قربانیان واقعه باشند، نیز به تماس است.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه