حملهء دهشت افگنی در لندن – اطلاعیهء ماریئل دوسارنِز، وزیر امور اروپایی نزد وزیر دولت در امور خارجه جمهوری فرانسه (یکشنبه، ۴ جون ۲۰۱۷ / ۱۴ جوزا ۱۳۹۶)

من در گام نخست، بعد از وقوع حمله جدیدی که شب گذشته بریتانیا را هدف قرار داد و منجر به کشته شدن تعداد کثیر مردم و جراحت برداشتن دستکم ده تن دیگر گردید،همبستگی کامل خودرا با مقامات و مردم بریتانیا اظهار می دارم.

احساسات غمشریکی و مملو از اندوه خودرا نخست به قربانیان این عمل قبیح تقدیم داشته و به اقارب شان اظهار تسلیت عمیق می نمایم.

مراتب همدردی خودرا به جمع عفیر مجروحین نیز ابراز می دارم. من بدیهاً درکنار چهار تن از هموطنان مجروح ما که سفارت ما مقیم لندن به ایشان تمامی کمک و پشتیبانی ممکنه خویش را عرضه می دارد، می ایستم.

در اینجا می خواهم تا عزم راسخ و قاطع مان را در راستای پیگیری مبارزه علیه دهشت افگنی در همکاری با جمیع شرکای اروپایی و بین المللی ما، تذکار می دهم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/evenements/article/attaque-terroriste-a-londres-declaration-de-marielle-de-sarnez-ministre-chargee#

تاریخ نشر 05/06/2017

قسمت بالایی صفحه