حمایت موَسسات فرانسوی از پروژه های انکشاف دهات و معارف در ولایت ننگرهار [fr]

سفیر فرانسه و مشاور همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت طی اقامت شان در جلال آباد به مسائل همکاری و توسعه عطف توجه نمودند.

آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه و مشاور همکاری و فعالیت های فرهنگی طی مأموریت شان در جلال آباد از دو مکتب استقلال و نازو انا که از سوی انجمن فرانسوی "اَفرَن" حمایت می شود، بازدید بعمل آوردند.

JPEG

ذوات فوق الذکر ضمن گفتگو با مدیران هر دو مکتب، نماینده محلی این انجمن و همچنان با بازدید از ساختمان ها و اماکن، از اجراآت موفقانه و چشمگیر در طول سالیان اخیر، یعنی ایجاد عمارات، کتابخانه ها، لابراتوارها و خدمات دسترسی به آب ستایش نمودند. آنها ضروریات آینده را نیز با نظرداشت صعود سریع تعداد شاگردان، ارزیابی کردند.

JPEG

ملاقات هیئت با مسئول موَسسه فرانسوی "مدیرا" بالای پروژه های انکشاف دهات تحت هدایت این تشکیل غیر حکومتی در چند ولسوالی، منجمله در ولسوالی های خیلی دور دست، تمرکز داشت. برنامه های فلاحتی این موسسه عملاً شرایط زندگی مردم را بهبود می بخشد.

JPEG

بالاخره، عزیمت هیئت رسمی فرانسوی به پوهنتون ننگرهار فُرصت داد تا با رئیس و اکثر مسئولین پوهنتون این ولایت و همچنان با روئسای پوهنځی حقوق و پوهنځی شرعیات ملاقات صورت گیرد. یاد آور باید شد که در گفتمان شان، ابزار و امکانات توسعهء ارتباط با دوهمین کانون تحصیلات عالی کشور مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه