حمایت سفارتخانه های فرانسه و آلمان از کنفرانس بین المللی شبیه سازی سازمان ملل اِلب آریانا – کابل

سفارتخانه های جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، از برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی شبیه سازی سازمان ملل اِلب آریانا – کابل سال ۲۰۱۸ میلادی / ۱۳۹۷ هجری شمسی، پشتیبانی کردند. آرزومندیم تا دیپلومات های آینده به موفقیت های بزرگ نائل آیند !

JPEG
JPEG

تاریخ نشر 15/05/2018

قسمت بالایی صفحه