حقوق بهره برداری مجدد : آرشیف های ملی فرانسه تصمیم گشایش و مجانی بودن داده ها را اتخاذ نمودند – (۸ آگست ۲۰۱۷ / ۱۷ اسد ۱۳۹۶)

وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه تصمیم اش را مبنی بر اصل مجانی بودن تمامی حقوق بهره برداری مجدد از معلومات عامه ای که در اسنادی به طبع رسیده یا اخذ شده از سوی آرشیف های ملی درج گردیده است، اعلام نمود.

JPEG

در مطابقت مستقیم با قانون جمهوریت دیجیتالی، وزارت اطلاعات و فرهنگ فرانسه در اتخاذ سیاست گشایش و تشریک داده های عامه، بخصوص برای فُرصت دهی به شهروندان در قبال اشتراک شان در بهبود کیفیت داده ها، متعهد گردید.

بدین منوال، آرشیف های ملی در ارتباط تنگاتنگ با بخش خدمات بین الوزارتی آرشیف های فرانسه، اخیراً نظم جدید بهره برداری مجدد از اطلاعات عامه ای تحت حفظ و مراقبت اش را که آن چه اسناد تسجیل یافته یا مجموع آثار آرشیف باشد، بدست نشر سپرد. به عبارت دیگر، اینها اسنادی است که آزادانه به همگان انتقال می یابد و بالای آن اشخاص ثالث حق مالکیت فکری و معنوی ندارند.

خواننده بدینگونه صاحب حق غیرانحصاری آزاد "بهره برداری مجدد" به مقاصد تجاری و یا بدون چنین اهداف در سرتاسر جهان و برای معیاد نامحدود می گردد. این کافیست که معلومات مذکور مطابق روحیه ماده ال.۲۱۳-۱ قانون میراث تاریخی آزادانه قابل انتقال بوده و بذریعهء مجوزه یا نقض مقررات به دسترس قرار نگرفته باشد.

آرشیف های فرانسه و آرشیف های ملی در همین چوکات نیز چندین بسته آثار و اسناد را که آزادانه قابل استفاده دوباره است، درسکوی داده های باز وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه منتشر کردند : https://data.culturecommunication.gouv.fr/pages/home/

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Droits-de-reutilisation-les-Archives-nationales-optent-pour-l-ouverture-et-la-gratuite-des-donnees

تاریخ نشر 27/08/2017

قسمت بالایی صفحه