حقوق بشر – گزارش سازمان عفو بین الملل درمورد صدور احکام جزأی مرگ و اعدام ها در سال ۲۰۱۶ – ۱۳۹۵ (۱۱ اپریل ۲۰۱۷ / ۲۲ حمل ۱۳۹۶)

گزارش سالانهء سازمان عفو بین الملل در مورد جزأی مرگ حاکی از ۰۳۲ ۱ مورد اعدام تأیید شده در جهان طی سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) است. این رقم بلندتر از میانگین سالانه ده سال اخیر، و بیانگر افزایش شدید محکومیت به سزای مرگ است.

JPEG

فرانسه از رقم بزرگ و سنگین اعدام ها، بخصوص در کشورهای چین، ایران و عربستان سعودی نگران است.

JPEG

فرانسه مخالفت دائمی اش را با حکم جزأی مرگ که در هر کجا و تحت هر حالت و شرایطی اعمال گردد، تذکار می دهد.

PNG

فرانسه از تمام دولی که هنوز این سزای ناعادلانه، غیر انسانی و ناکارآ را عملی می کنند، می طلبد تا بمنظور الغاء مطلق صدور حکم مرگ و خاصتاً ایالات متحده امریکا در این باب، یک روند استهمالی را روی دست گیرند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/peine-de-mort/actualites-liees-a-l-action-de-la-france-pour-l-abolition-de-la-peine-de-mort/article/droits-de-l-homme-rapport-d-amnesty-international-sur-les-condamnations-a-mort

تاریخ نشر 12/04/2017

قسمت بالایی صفحه