حقوق بشر – روز عدالت بین المللی جزأ (۱۷ جولای ۲۰۱۶ / ۲۷ سرطان ۱۳۹۵)

فرانسه بمناسبت گرامیداشت از روز عدالت بین المللی جزأ، بتاریخ ۱۷ جولای ۲۰۱۶ (۲۷ سرطان ۱۳۹۵)، بر تعهد قاصع اش در راستای مبارزه علیه پدیدهء بی کیفری یا معافیت در سراسر جهان تأکید می ورزد.

یادآور می شویم که عدالت بین المللی جزأ، یکی از ستون های تهداب صلح پایدار را تشکیل می دهد.

JPEG

فرانسه از بدو تأسیس محکمهء بین المللی جزأ، از این محکمه پشتیبانی می کند. ما بر دولت های که تا هنوز عضویت منشور روم را حاصل ننموده اند، صدا بُلند می کنیم تا به اساسنامه یادشده بپیوندند ؛ از همگان تقاضا بعمل می آوریم که با محکمهء بین المللی جزأ، در چوکات آئین های حقوقی که محکمه بین المللی مذکور گشوده و راه اندازی کرده است، همکاری همه جانبه نمایند.

فرانسه از تلاش های که در قبال تحکیم کارآیی عدالت بین المللی جزأ و دفاع از حقوق قربانیان صورت می پذیرد، حمایت می کند.

برای دریافت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2016-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/droits-de-l-homme-journee-de-la-justice-penale-internationale-17-07-16

و همچنان : http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/

تاریخ نشر 20/07/2016

قسمت بالایی صفحه