حقوق بشر – روز جهانی علیه جزأی مرگ (۱۰ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۱۸ میزان ۱۳۹۶)

فرانسه بمناسبت پانزدهمین روز جهانی علیه سزأی مرگ و چهلمین سالیاد اجرای آخرین حکم اعدام در فرانسه، وابستگی و گرایش تام خویش را به امر امحای جهانی جزأی مرگ یادآور می شود.

PNG

فرانسه مخالف جزأی مرگ که در هر مکانی و تحت هرگونه حالات و شرایطی اجرا گردد، است. فرانسه جهت محو جهانی این سزای ناعادلانه، غیرانسانی و ناکارآ، مصممانه و پیگیرانه متعهد بوده، و از تمامی دولی که هنوزهم جزأی مرگ را تطبیق می کنند، می طلبد تا یک روند استمهالی یا تعلیقی را در راستای محو قطعی این جزأی اشد راه اندازی نمایند.

لطفاً جهت دریافت معلومات مزید در زمینه و اشتراک در نشست های که بدین مناسبت دایر می گردد، در اینجا کلیک کنید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/peine-de-mort/actualites-liees-a-l-action-de-la-france-pour-l-abolition-de-la-peine-de-mort/article/droits-de-l-homme-journee-mondiale-contre-la-peine-de-mort-10-10-2017

تاریخ نشر 09/10/2017

قسمت بالایی صفحه