حقوق بشر – روز جهانی علیه جزأی مرگ : خبرنگاران و امحأ (۱۰ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۱۹ میزان ۱۳۹۵)

بمناسبت روز جهانی علیه جزأی مرگ و در این سال نمادینی که ما در آن از سی و پنجمین سالگرد امحأی جزأی مرگ در فرانسه تجلیل می نماییم، یک رویدادی تحت عنوان "خبرنگاران و امحأ"، بروز دوشنبه ۱۰ اکتوبر (۱۹ میزان) بواسطهء آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، گشایش می یابد.

JPEG

این رویداد در "کیِ دورسیِ" یا وزارت امور خارجه فرانسه، با شراکت رادیوی فرهنگی "فرانس کلتور"، انجمن "باهم یکجا علیه جزأی مرگ"، سازمان بین المللی مجتمع فرانسوی زبانان و شورای ملی قضأت تنظیم یافته، و تعهد قاطعانه و مستمر فرانسه و شرکای اتحادیهء اروپایی اش را در راستای الغأی جهانی یادآور می شود. رویداد مذکور در چوکات کارزار اتحادیهء اروپا برای احقاق حقوق بشر که از سوی آقای ستاوروس لامبرینیدیس، نماینده خاص اتحادیهء اروپا در امور حقوق بشر آغاز گردیده است، در حضور نامبرده صورت می پذیرد.

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه درحضورداشت آقای روبِرت بَدَنتِر، وزیر اسبق عدلیه و رئیس پیشین شورای قانون اساسی، جوایز برندگان کانکور بین المللی را که بروی محصلین فرانسوی زبان رشتهء خبرنگاری باز گردیده است، اهدأ می نماید.

خانم نادین اپستَن، گزارشگر رادیوی فرهنگی "فرانس کلتور" یک برنامهء رادیویی را جهت انسجام تبادل نظریات و گفتمان بالای شهادت و چشم دیدهای دو محکوم سابق به حکم جزأی مرگ، سوزان کیگولا، تبعهء اوگاندا و ندومهِ اولاتوشانی، تبعهء امریکا، گردانندگی می کند.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/peine-de-mort/actualites-liees-a-l-action-de-la-france-pour-l-abolition-de-la-peine-de-mort/article/droits-de-l-homme-journee-mondiale-contre-la-peine-de-mort-les-journalistes-et

تاریخ نشر 11/10/2016

قسمت بالایی صفحه