حقوق بشر – روز جهانی آزادی مطبوعات (۳ می ۲۰۱۷ / ۱۳ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه بمناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، تعهد دائمی اش را به نفع آزادی مطبوعات و آزادی بیان در سراسر جهان مجدداً تأیید می کند.

JPEG

کثرت گرایی رسانه ها، حق اطلاع رسانی و کسب اطلاعات و توانمندی بیان دیدگاه های انتقادی، ارکان اساسی گفتمان مردم سالار را تشکیل می دهد. خبرنگاران و جمیع دست اندرکاران رسانه ها یک وظیفه اساسی را به عهده دارند : اجرای مسلک و وظیفه شان زمینهء دفاع از این آزادی بنیادی را فراهم می سازد.

فرانسه در چهارچوب سازمان ملل متحد در راستای احترام و ارجگزاری به این آزادی، محافظت از روزنامه نگاران و مبارزه علیه معافیت آنانیکه به این ارزش ها صدمه می رسانند، آماده و بسیج است. فرانسه تطبیق کامل قطعنامه شماره ۲۲۲۲ وضع و تصویب شده مورخ ۲۷ می ۲۰۱۵ (۶ جوزا ۱۳۹۴) از سوی شورای امنیت ملل متحد درمورد محافظت از روزنامه نگاران حاضر در درگیری های مسلحانه را تذکار می دهد.

امروز در این چوکات، نمایندگی دائمی ما در نیویارک یک رویدادی دربارهء زنان خبرنگار حاضر در منازعات مسلحانه را مشترکاً ریاست می کند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2017-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/droits-de-l-homme-journee-mondiale-de-la-liberte-de-la-presse-03-05-17

تاریخ نشر 09/05/2017

قسمت بالایی صفحه