حقوق بشر – روز بین المللی محو خشونت های جنسی هنگام منازعات (۱۹ جون ۲۰۱۷ / ۲۹ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه بمناسبت روز بین المللی امحای انجام خشونت های جنسی حین درگیری ها، تعهداش را در راستای مبارزه علیه این پدیده شوم و مصیبت بار تذکار می دهد.

از سال ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ هجری شمسی) بدینسو، تنها در جمهوریت دیموکراتیک کانگو بیش از ۰۰۰ ۲۰۰ تن قربانی خشونت های جنسی شده اند ؛ گروه های داعش و بوکوحرام نیز بگونهء منظم و پیهم مرتکب چنین اعمال شنیع می گردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر ۲۰۱۶ میلادی (قوس/جدی ۱۳۹۵ هجری شمسی) با کسب ارأی قاطع قطعنامهء شماره ۲۳۳۱ را در این باب وضع و تصویب نمود.این قطعنامهء شورای امنیت اعمال خشونت های جنسی و جنسیتی را هنگام منازعات چون بخشی از مفکوره های گروه های دهشت افگن برسمیت شناخت.

فرانسه در قبال اجندآی "زنان، صلح و امنیت" متعهد می باشد، واز عملکردی که از جانب نماینده خاص دبیر کُل سازمان ملل متحد مسئول مبارزه علیه خشونت های جنسی در جنگ ها به بیش برده می شود وهمچنان از تعیین مشاورین - مسئولین محافظت از زنان در بطن عملیات حافظ صلح، پشتیبانی می کند.

ما به درنظرگرفتن خشونت های جنسی در فعالیت های بشردوستانه، و بذریعهء پلان راهبردی بنام "جنسیت و انکشاف ۲۰۱۳ – ۲۰۱۷ / ۱۳۹۲ – ۱۳۹۶" در سیاست های توسعوی، نیز جداً علاقه مند و وابسته استیم.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2017-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/droits-de-l-homme-journee-internationale-pour-l-elimination-des-violences

تاریخ نشر 20/06/2017

قسمت بالایی صفحه