حقوق بشر – روز بین المللی حمایت از قربانیان عذاب و شکنجه (۲۶ جون ۲۰۱۸ / ۵ سرطان ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه بمناسبت گرامیداشت از روز بین المللی حمایت از قربانیان عذاب و شکنجه بتاریخ ۲۶ جون (۵ سرطان)، تعهداش را در راستای مبارزه علیه این عمل شنیع وغیر قابل قبول توأم به تعمیل تمامی اشکال اش، مجدداً تأیید می کند.

JPEG

جمهوری فرانسه مطابق به حقوق بین المللی، منع مطلق شکنجه و عذاب را در تمامی حالات و شرایط تذکار می دهد. جمهوری فرانسه از دولی که تا هنوز با میثاق برضد عذاب و شکنجه ملحق نگردیده اند، می خواهد تا میثاق مذکور، و همچنان پروتوکول اختیاری اش را قبول و وضع کنند.

JPEG

جمهوری فرانسه در مسیر مبارزه علیه معافیت عاملین چنین جنایات و دفاع از قربانیان شکنجه و عذاب، نیز جد و جهد می ورزد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2018-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/droits-de-l-homme-journee-internationale-pour-le-soutien-aux-victimes-de-la

تاریخ نشر 27/06/2018

قسمت بالایی صفحه