حقوق بشر – روز بین المللی حمایت از قربانیان زجر و شکنجه (۲۶ جون ۲۰۱۷ / ۵ سرطان ۱۳۹۶)

ما بمناسبت روز بین المللی حمایت از قربانیان زجر و شکنجه، تعهد مان را به مبارزه علیه این عمل ناپذیرفتی تحت هر نوع شکل و نوعیت اش، مجدداً تأیید می نماییم.

فرانسه مطابق به حقوق بین المللی، خواهان احترام به قانون منع مطلق زجر و شکنجه درهر شرایط و وضعیتی که پیش آید، بوده و دولی را که میثاق ضد زجر و شکنجه را تا هنوز امضأ نکرده اند، ترغیب به پیوستن با میثاق مذکور و همچنان با پروتوکول اختیاری آن می نماید.

ما بخصوص به تعهد مان علیه اعمال شکنجه، زجر و عذاب در سوریه، آنطوریکه با فرستادن عکس های پرونده "سِزار" به عدالت انجام دادیم، پابند استیم، و خواستار انجام هر چه زودتر تحقیق و بازجویی بین المللی جهت وضاحت دهی کامل از جنایاتی که در زندان سِدنایا صورت پذیرفته است، می گردیم. فرانسه پشتیبانی اش را از کُمیسیون مستقل تحقیقات بین المللی درمورد سوریه به رهبری پاولو سِرژیو پینهیرو تذکار می دهد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2017-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/droits-de-l-homme-journee-internationale-pour-le-soutien-aux-victimes-de-la

تاریخ نشر 28/06/2017

قسمت بالایی صفحه