حقوق بشر – روز بین المللی اطفال سرباز (۱۲ فبروری ۲۰۱۷ / ۲۴ دلو ۱۳۹۵)

فرانسه بمناسبت روز بین المللی اطفال سرباز بتاریخ ۱۲ فبروری (۲۴ دلو)، برعزم راسخ خود برای حفاظت و نجات اطفال در منازعات مسلحانه، مجدداً تأکید می ورزد.

PNG

ما خواستار تصویب جهانی میثاق حقوق اطفال و پروتوکول الحاقیه آن درمورد اطفال درمنازعات مسلحانه هستیم. ۲۳۰ میلیون طفل در ممالک یا در ساحات تحت نفوذ درگیری های مسلحانه زندگی می کنند، واز آنجمله ۱۵ میلیون طفل مستقیماً از جنگ ها متضرر شده و آسیب می بینند.

در این باب، تعهد فرانسه در داخل سازمان ملل متحد خاصتاً با امداد مالی به "یونیسِف" یا صندوق اطفال سازمان ملل متحد، جهت ختم احضار اطفال – سرباز در جمهوری افریقای مرکزی، تجلی می یابد. از سال ۱۹۹۹میلادی (۱۳۷۸ هجری شمسی) بدینسو، شش قطعنامه از سوی شورای امنیت جهت محافظت از اطفال درگیر در منازعات مسلحانه و هچنان نیز در ساحه، در سازمان ملل متحد بتصویب رسیده است.

فرانسه و "یونیسِف" یا صندوق اطفال سازمان ملل متحد ابتکار عمل نشست پاریس سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶ هجری شمسی) را که منتج به تصویب "اساسات و تعهدات برعلیه سربازگیری از اطفال بواسطهء گروه های مسلح" گردید و ۱۰۵ کشور از قبل مسئولیت آن را عهده دار شده اند، بدست گرفتند. بتاریخ ۲۱ فبروری (۳ حوت)، فرانسه و "یونیسِف" یا صندوق اطفال سازمان ملل متحد، جهت پیگیری این بسیج بین المللی، کنفرانس وزارتی تحت عنوان "اطفال را از جنگ نجات دهیم" را در پاریس باحضور داشت خانم لیلا زِروگی، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد و آقای آنتونی لک، رئیس اجرائیه "یونیسِف"، دایر می کنند.

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2017-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/droits-de-l-homme-journee-internationale-enfants-soldats-12-02-17

تاریخ نشر 12/02/2017

قسمت بالایی صفحه