حقوق بشر – راهبرد بین المللی جمهوری فرانسه (۱۰ دسامبر ۲۰۱۸ / ۱۹ قوس ۱۳۹۷)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بمناسبت برگزاری مراسم گرامیداشت از هفتادمین سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2018-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/70-ans-de-la-declaration-universelle-des-droits-de-l-homme) که در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ هجری شمسی) در شهر پاریس تصویب گردید، آقای دونجا میجاتوبیک، کمیشنر امور حقوق بشر شورای اروپا و شخصیت های متعهد در راستای دفاع از حقوق بشر را بروز دوشنبه ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی (۱۹ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی) در مقر وزارت امور خارجه کشور، جهت انجام گفتمان و ارائه گواهی درمورد حال و احوال جاری امور حقوق بشر دعوت نمود.

بدین مناسبت، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه راهبرد بین المللی جدید فرانسه را درعرصهء حقوق بشر اعلام، و خطوط درشت سمت و سوهای آن را معرفی و تصریح نمود. راهبرد مذکور که در تفاهم و رایزنی با جامعهء مدنی تعبیه و تدوین یافته است، می کوشد تا عملکرد بین المللی را موثرتر سازد، و علی الخصوص موارد آتی را در صدر فهرست امور محوله خویش قرار می دهد :

- تعهد به نفع قربانیان خشونت های نژادی و مذهبی، بخصوص در شرق میانه، همآنطوریکه رئیس جمهوری اعلام داشت، با انجام پذیرایی و میزبانی از صد خانم یَزیدی و اطفال شان که قربانیان "داعش" اند، و با سهمگیری در صندوق وجهی به منظور بازسازی سنجر در عراق ؛

- تأمین امنیت روزنامه نگاران، بخصوص بذریعهء تعمیل اعلامیه بین المللی دربارهء اطلاعات و مردم سالاری (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/gouvernance/evenements-et-actualites-sur-le-theme-de-la-gouvernance/article/initiative-pour-l-information-et-la-democratie-declaration-conjointe-11-11-2018)، که حین اجلاس مجتمع درمورد صلح و به ابتکار گزارشگران بدون مرز از جانب رئیس جمهوری پشتیبانی گردید و بتاریخ ۱۱ نوامبر(۲۰ عقرب) گذشته در شهر پاریس به تصویب رسید ؛

- محافظت بدون قید و شرط از افرادی واجد حق پناهندگی، و پیگیری تعهد مان در راستای تأمین امنیت مدافعین حقوق ؛

- تقویت مبارزه بصوب جهانی سازی حقوق مدنی و سیاسی ؛

- تعهد در راستای دفاع و ارتقای حقوق دگرباشان وغیره (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/orientation-sexuelle-et-identite-de-genre/)، با هدف تبرئه جهانی همجنسگرایی ؛

- تجدید حمایت از ترویج "حق بین المللی حقوق بشر"، دفاع از نهادهای چندجانبه، عدالت کیفری بین المللی و امحای جهانی جزأی مرگ.

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه خاطر نشان ساخت که این کشور درچوکات دورهء ریاست اش در مقام رهبری "جی.۷" – (گروه هفت کشور صنعتی جهان) در طول سال پیشرو، در رأس رهبری شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ () و همچنان در جایگاه رهنمونی کُمیتهء وزرأی شورای اروپا در ماه می ()، اولویت های مذکور را طی سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی) در صدر اجندآی وظیفوی قرار داده و به پیش خواهد بُرد. تطبیق این اولویت های کاری نیز ایجاب انجام یک گفتگوی تشدید یافته را با جامعهء مدنی می کند.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2018-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/droits-de-l-homme-strategie-internationale-de-la-france-10-12-18

تاریخ نشر 16/12/2018

قسمت بالایی صفحه