حقوق بشر در افغانستان : یک وضع و حالت نگران کننده [fr]

وضعیت نگران کننده حقوق بشر در افغانستان - تدویر اجلاس سی و دومین مقطع گروه کاری ارزیابی دوره ای جهانی – افغانستان – متن سخنرانی نماینده جمهوری فرانسه – ژنیو، دوشنبه ۲۱ جنوری ۲۰۱۹ / اول دلو ۱۳۹۷

"تشکر آقای رئیس،

من از هیئت افغانی بخاطر ارائه و معرفی گزارش شان سپاسگزار و مشکورم.

فرانسه بعد از روال سپردی شدن نوبت افغانستان در جلسهء آزمون و ارزیابی دوره ای جهانی اخیر، با شمولیت در پروتوکول اختیاری منشور علیه زجر و شکنجه، تصویب قانون جدید جزأ، ایجاد محاکم برضد خشونت های انجام یافته بر زنان و دعوت باز عنوانی و ارسالی مراحل قانونی خاص، در زمینه بعضی پیشرفت ها را مشاهده می کند.

با این وجود و بخصوص در اثر تداوم منازعه داخلی، وضعیت و حالت حقوق بشر در افغانستان همانا خیلی نگران کننده توصیف می گردد.

معهذأ، فرانسه موارد ذیل را به افغانستان توصیه می کند :

- اتخاذ تمامی تدابیر ممکنه و مناسب جهت تضمین حفظ جان افراد ملکی، آنهم در فضای امنیتی متشنج ؛

- مبارزه علیه تبعیضات مبتنی بر جنسیت، ارتقای اشتراک عملی زنان در روند صلح مطابق به قطعنامهء شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، و تضمین حقوق زنان در مطابقت با حق بین المللی حقوق بشر ؛

- تقویت حفظ حقوق کودکان – بشمول حقوق دختران، علی الخصوص درعرصهء دسترسی به معارف و محافظت از جان و روان شان در مقابل این نوع خشونت ها ؛

- تقویت امر دسترسی قربانیان به عدالت و مبارزه علیه معافیت ؛

- اتخاذ تدابیر ضروری و لازمی جهت تأمین امنیت خبرنگاران و مدافعین حقوق بشر ؛

- راه اندازی یک دورهء استمهالی درمورد اعدام ها بمنظور الغای جزأی مرگ و، در حالت و شرایط کنونی کاهش مقدار جرایمی که می تواند منتج به اصدار و تطبیق حکم جزأی مرگ گردد ؛

- وضع و تصویب منشور بین المللی برای حفاظت تمامی اشخاص در برابر پدیده شوم مفقود شدن های اجباری.

فرانسه در روال گذشتن نوبت افغانستان طی جلسهء آزمون و ارزیابی دوره ای جهانی، موفقیت تام و مزید این کشور را آرزو می کند.

از عطف توجه شما حاضرین گرامی ممنون و مشکورم."

متن سخنرانی منتشره مورخ چهارشنبه، ۳۰ جنوری ۲۰۱۹ میلادی مطابق به ۱۰ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی

در اینجا کلیک کنید : https://onu-geneve.delegfrance.org/Les-droits-de-l-Homme-en-Afghanistan-une-situation-preoccupante

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه