حقوق بشر – تفویض جایزهء "مارتین اِنال" (۱۰ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۱۸ میزان ۱۳۹۶)

جمهوری فرانسه از اعطأی جایزهء حقوق بشر موسوم به "مارتین اِنال" عنوانی آقای محمد زَری، تبعهء کشور جمهوری عربی مصر استقبال و ستایش می کند.

JPEG

جایزهء "مارتین اِنال" همه ساله به شخصیتی که در راستای دفاع از حقوق بشر شایستگی درخشانی از خود تبارز داده باشد، از سوی یک هیئت منصفه ای مرکب از ده انجمن غیر حکومتی تفویض می گردد. جایزه متذکره افتخار داشتن اسم یک منشی عمومی اسبق سازمان عفو بین الملل را دارد. بدین منوال، جایزهء "مارتین اِنال" از تعهد یومیه اشخاصی که در این راستا تلاش و مبارزه نموده و با تفویض جایزه متذکره مفتخر می گردند، گرامیداشت بعمل می آورد.

PNG

آقای زَری، رئیس دفتر مصری انستیتیوت قاهره برای مطالعات درمورد حقوق بشر، از خود شهامت مستمر در راستای ارتقای داعیهء حقوق بشر و دفاع از فعالیت انجمن های غیر حکومتی در کشور مصر نشان داده است.

ما از دو تن برندگان کارزار نهایی جایزهء "مارتین اِنال" نیز استقبال و ستایش می نماییم :

- کارلا اوِلار، رئیسه "کومکاویس ترانس" که در سالوادور نخستین انجمن زنان فراجنسی را در این کشور ایجاد کرد ؛
- گروه کمبودیایی بنام "فریز۵کی.اچ" که متشکل از پنج مدافع حقوق بشر (یعنی، آقایان نی سوخا، یی سوکسان، نی واندا، نی شَکریا و خانم لیم مونی) است، و ذوات فوق الذکر بعد از گذشت ۴۲۷ روز بازداشت موقت، هنوز انتظار روند محاکمه شان را می کشند.
جمهوری فرانسه به احترام و ارجگزاری به احقاق حقوق بشر و آزادی های بنیادین وابستگی و علاقه مندی دارد، و می پندارد که فعالان جامعه مدنی یک نقش محوری را در قبال تحکیم مردم سالاری و کثرت گرایی مفکوره ها بازی می کنند.

جهت دریافت معلومات مزید در عرصه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2017-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/droits-de-l-homme-attribution-du-prix-martin-ennals-10-10-17

تاریخ نشر 21/11/2017

قسمت بالایی صفحه