حقوق بشر – اعطأی جایزهء ساخاروف به مخالفین مردم گرای کشور ونِزوِئلا (۲۷ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۵ عقرب ۱۳۹۶)

جمهوری فرانسه از اتخاذ تصمیم پارلمان اروپا مبنی بر تفویض جایزهء ساخاروف برای آزادی مفکوره و اندیشه عنوانی مخالفین مردم گرای ونِزوِئلا استقبال و قدردانی می کند

JPEG

از چندین سال بدینسو، حقوق بنیادین مخالفین ونِزوِئلا مورد تجاوز و تخطی قرار گرفته و چندین تن از رهبران و فعالان جناح مخالف بعد از تقبل روند ناعادلانه محبوس گردیدند. آزادی مطبوعات، آزادی بیان و تظاهرات، آنگونه که وخامت اعمال فشار و سرکوبی طی سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) نشان می دهد، تحت تهدیدات قرار دارد. انتخابات منطقوی مورخ ۱۵ اکتوبر (۲۳ میزان) سال جاری بتازگی تأیید نمود که به حق اجرای یک رقابت انتخاباتی شفاف و منصفانه در کشور ونزوئلا وقعی گذاشته نمی شود.

JPEG

فرانسه از حکومت ونِزوِئلا مجدداً می طلبد تا به این اوضاع و حالت سر و سامان داده بهبودی آورد، و علی الخصوص برگزاری انتخابات شفاف و منصافانه را تضمین کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2017-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/droits-de-l-homme-attribution-du-prix-sakharov-a-l-opposition-democratique

تاریخ نشر 29/10/2017

قسمت بالایی صفحه