حفظ میراث تاریخی – اشتراک سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونسکو) در شورای بنیاد "الیف" (۳ می ۲۰۱۷ / ۱۳ ثور ۱۳۹۶)

شورای اجرائیه سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونسکو) بروز چهارشنبه ۳ می ۲۰۱۷ میلادی (۱۳ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی)، اشتراک سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونسکو) را در شورای بنیاد اتحاد بین المللی برای محافظت از میراث تاریخی واقع در ساحات تحت جنگ (الیف) تأیید کرد.

JPEG


بنیاد اتحاد بین المللی "الیف"، به تعقیب کنفرانس جهانی جهت محافظت از میراث تاریخی در معرض خطر نابودی که بتاریخ ۲ و ۳ ماه دسامبر ۲۰۱۶ میلادی (۱۲ و ۱۳ قوس ۱۳۹۵ هجری شمسی) در شهر ابوظبی برگزار شده بود، بتاریخ ۸ مارچ (۱۸ حوت) گذشته در شهر ژنیو تأسیس گردید.

JPEG

شورای اجرائیه "یونسکو" بذریعهء این تصمیم خویش بر ایجاد همکاری تنگاتنگ میان سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونسکو) و بنیاد اتحاد بین المللی "الیف" در راستای حفاظت از میراث تاریخی واقع در ساحات جنگی صحه می گذارد. این همکاری درعین چهارچوب پلان راهبردی سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونسکو) برای تقویت عملکرد محافظت از فرهنگ و ارتقای کثرت گرایی فرهنگی در صورت بروز درگیری مسلحانه انجام می یابد.

PNG

فرانسه بعد از وضع و تصویب قطعنامه شماره ۲۳۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد درمورد حفظ میراث فرهنگی در معرض خطر نابودی بتاریخ ۲۴ مارچ (۴ حمل) ، به آماده و بسیج نمودن جامعه جهانی در قبال تطبیق تعهداتی که حین کنفرانس عمومی سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونسکو) در برج نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی (عقرب/قوس سال ۱۳۹۴ هجری شمسی) و ابلاغیهء ابوظبی سپرده شده بود، ادامه می دهد.

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/la-france-et-l-unesco/article/protection-du-patrimoine-unesco-participation-de-l-unesco-au-conseil-de

تاریخ نشر 09/05/2017

قسمت بالایی صفحه