حضورداشت و تعلیمات ده کارآموز افغان در مرکز استخبارات ستراسبورگ

ده تن از افسران وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی افغانستان در جریان ماه اکتوبر سال ۲۰۱۹ میلادی (ماه های میزان/عقرب سال ۱۳۹۸ هجری شمسی)، در یک دورهء کارآموزی طویل المدت تخصصی در بخش تخنیک های مربوط به استخبارات و ضبط اطلاعات اشتراک ورزیدند.

JPEG

این دورهء کارآموزی بهبود تخصص که از سوی مرکز تعلیمی بین العسکری درمورد استخبارات و اطلاعات (سی.اف.آی.ای.آر.) واقع شهر ستراسبورگ فرانسه ماهرانه و استادانه تنظیم گردیده بود، برای کارآموزان مذکور معهء ترجمان مأموریت امور دفاعی فُرصت مناسب اکمال شناخت و آگاهی شان را در این عرصه کَلیدی در راستای خدمتگزاری به وزارتخانه های ذیربط و رسیدگی به شرایط و اوضاع امنیتی شدیداً نابسامان و بحرانی کشور متبوع شان فراهم کرد.

JPEG

پیگیری این دورهء کارآموزی خیلی معتبر و مطلوب که تحت سرپرستی عالی ریاست استخبارات نظامی (دی.آر.ام.) صورت پذیرفت، تا اکنون به لسان مادری اشتراک کنندگان انسجام و انتظام می یافت و نیز شاهد آخرین نمونهء بسته تعلیمی بنوع خویش بود. واقعاً، کارآموزان آینده کشور افغانستان منبعد نظر به تداوم و نتایج بدست آمده از جانب کارآموزان حین بسررساندن تمرینات جمع بندی تعلیمات طی سالیان متمادی، به برنامه های کارآموزی بین المللی به لسان انگلیسی و یا به لسان ملی برای آنعده کارآموزان مسلط بر لسان فرانسوی دسترسی خواهند داشت، و ایشان بدین منوال فُرصت نیکوی پیشرفت گسترده تر را در عرصه متذکره و با انجام تبادلات و مراودات با متخصصین استخبارات و ضبط احوالات دیگر کشورهای جهان، بازهم زمینهء فراگیری بیشتر را کسب خواهند نمود.

تاریخ نشر 25/04/2021

قسمت بالایی صفحه