"جی.۲۰" – اشتراک جمهوری فرانسه در جلسه وزارتی امور خارجه بوئنوس آیرِس (۲۰-۲۱ می ۲۰۱۸ / ۳۰-۳۱ ثور ۱۳۹۷)

یک هیئت فرانسوی از تاریخ ۲۰ الی ۲۱ می ۲۰۱۸ میلادی (از ۳۰ تا ۳۱ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی)، در جلسه وزارتی امور خارجه "جی.۲۰" یا گروه بیست کشور پیشرفته و صنعتی جهان که در شهر بوئنوس آیرِس دایر گردید، اشراک ورزید. جلسه متذکره فُرصتی بود برای تبادل نظریات درمورد سهم و نقش "جی.۲۰" در راستای عملکردهای چندجانبه و حکومتداری جهانی، و همچنان طی آن فعالیت های که جهت انکشاف عادلانه و پایدار باید انجام یابد، مطمح بحث، اندیشه و مداقه قرار گرفت. این جلسه، مقدمات و آمادگیری ها در قبال نشست عالی سران دول مربوط به "جی.۲۰" یا گروه بیست را که برای نخستین بار از تاریخ ۳۰ نوامبر تا اول دسامبر سال جاری میلادی (از ۹ الی ۱۰ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی) در امریکای جنوبی برگزار می گردد، روی دست گرفت.

JPEG

"جی ۲۰" یا گروه بیست کشور پیشرفته و صنعتی جهان، یکی از مراجع ممتاز و برجسته حکومتداری اقتصادی جهانی محسوب می گردد. جمهوری فرانسه، جهت دفاع از عملکردهای چندجانبه که مشروع ترین و موثرترین شیوهء تصمیم گیری همگانی در یک جهانی متصل و وابسته به یکدیگر بشمار می آید، مصمم به ایفای کامل نقش اش در این چوکات است.

هدف، بخصوص حفظ یک تحرک همکاری بین المللی تقویه شده درمورد تعاملات بزرگ اجندآی بین المللی بود، یعنی خاصتاً :

- مبارزه علیه دهشت افگنی ؛

- مبارزه علیه تغییرات اقلیمی، تطبیق توافقنامهء پاریس و همچنان بسیج در راستای تنوع حیات ؛

- ارتقای تجارت آزاد، منصفانه و استوار بر قواعد ؛

- تعمیل اجندآی سال ۲۰۳۰ میلادی / ۱۴۰۹ هجری شمسی درمورد انکشاف پایدار ؛

- مسئولیت اجتماعی شرکت ها ؛

- بهبود مقررات سکتور دیجیتالی.

PNG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/argentine/evenements/article/g20-participation-de-la-france-a-la-reunion-ministerielle-des-affaires

تاریخ نشر 23/05/2018

قسمت بالایی صفحه