جوامع فرانسوی زبان (فرانکوفونی) – اشتراک آقای ژان– بَتیست لوموان در کنفرانس وزرأی جوامع فرانسوی زبان (موناکو، ۳۰ – ۳۱ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۸ - ۹ عقرب ۱۳۹۸)

بتاریخ ۳۰ و ۳۱ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی (۸ و ۹ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه جهت اشتراک در اجلاس سی و ششمین مقطع کنفرانس وزرأی جوامع فرانسوی زبان – (سی.ام.اف.) که بعد از نشست عالی سران دول و حکومات، دومین مهمترین مرجع جوامع فرانسوی زبان توصیف می گردد، عازم سرزمین شاهی موناکو گردید. این موءتمر منعقده سرزمین شهزاده نشین مذکور مختص به موضوع "آشتی بشریت و کرهء زمین : دورنماهای در فضای جوامع فرانسوی زبان – (فرانکوفونی)" و آنهم در آستانهء پنجاهمین سالروز سازمان بین المللی جوامع فرانسوی زبان – (او.ای.اف.)" رسمی، مسیر بصوب نظم و ترتیبات مراسم پنجاهمین سالگرد جوامع فرانسوی زبان – (فرانکوفونی) را که حین تدویر یک نشست عالی سران واقع تونیس در سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) تبجیل می یابد، گشود.

PNG

منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در جلسهء عقب درب بسته وزرأی که طی آن خانم لوویز موشیکیوابو، منشی عمومی برای اولین بار استقامت های بهبود و نوسازی حکومتداری جوامع فرانسوی زبان – (فرانکوفونی) و تأسیسات اش را معرفی کرد، سهم گرفت. جمهوری فرانسه که تمویل کننده عمده بودجهء سازمان بین المللی جوامع فرانسوی زبان – (او.ای.اف.)، متصدیان جوامع فرانسوی زبان – (فرانکوفونی)، یعنی، تلویزیون ۵ جهان، موسسه بین المللی شاروال های فرانسوی زبان، آژانس تحصیلات عالی جوامع فرانسوی زبان، پوهنتون سِنگور اسکندریه و کنفرانس های وزرأ است، از پویایی در راستای ایجاد اصلاحاتی که از جانب خانم موشیکیوابو در بابت سمت و سودهی بزرگ جوامع فرانسوی زبان و همچنان اولویت های فعالیت سازمان جهانی مذکور انگیزه و الهام داده شده است، حمایت می کند.

برعلاوه، آقای ژان – بَتیست لوموان با آقای سِرژ تِل، وزیر دولت در امور کشور شاهی موناکو و همچنان با چندین تن از وزرأی دول و حکومات اعضای جوامع فرانسوی زبان – (فرانکوفونی) ملاقات و گفتگونمود.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements-2019-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/francophonie-participation-de-jean-baptiste-lemoyne-a-la-conference

تاریخ نشر 11/11/2019

قسمت بالایی صفحه