جوامع فرانسوی زبان – آغاز "دور بزرگ ۲۰۱۷" (۱۵ فبروری ۲۰۱۷ / ۲۷ دلو ۱۳۹۵)

ژان – ماری لو گوِن، منشی دولت مسئول امور انکشاف و جوامع فرانسوی زبان، درکنار میکائل ژان، منشی عمومی جوامع فرانسوی زبان، "دور بزرگ ۲۰۱۷، سفری به جوامع فرانسوی زبان" را بتاریخ ۱۵ فبروری (۲۷ دلو) در مقر سازمان بین المللی جوامع فرانسوی زبان افتتاح نمود.

JPEG

این "دور بزرگ" که تحت سرپرستی عالی رئیس جمهور قرار دارد، سفری است به جوامع فرانسوی زبان در طول سال جاری ۲۰۱۷، در پنج قاره و طی صد مرحله ای که بیست مرحله آن در کشور فرانسه درعرصه های مختلف انجام می یابد : از رقص و پاکوبی گرفته تا هنرعکاسی، با گذری از موسیقی شهری و هنر آشپزی، جاز و سینما.

یک اجندآی بشکل "پاسپورت اهل فرانسوی زبانان" ایام موعود، همچنان یک سایت مربوطه (http://www.grand-tour2017.com/) و محافل منتشره بروی شبکه های اجتماعی را واضح و برجسته خواهد ساخت.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2017/article/francophonie-lancement-du-grand-tour-2017-15-02-17

تاریخ نشر 15/02/2017

قسمت بالایی صفحه