جنگلات : میان تنوع طبیعی، اقلیم و انکشاف

جنگلات همزمان مظهر نظم طبیعی زمینی است که ذخیرهء اصلی تنوع زیست شناختی و همچنان پس اُفت ظرفیت اقدر جذب گاز کاربُن محسوب می گردد. حدس و تخمین می گردد که معیشت و بقأی حیات ۶،۱ میلیارد فرد در جهان بطور مستقیم و یا غیر مستقیم وابسته با جنگلات است. برعلاوه، بحران صحی ناشی از شیوع مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" پیوند سدید و مستحکم میان صحت نظم های طبیعی و صحت و سلامتی مردمان مان را به اثبات رسانید.

JPEG

بدین منظور، جنگلات جهانی و بخصوص جنگلات استوایی، در تقاطع چالش های بزرگ کنونی جهان که عبارت است از حفظ تنوع طبیعی، مبارزه علیه تغییرات اقلیمی و رُشد بشری، قرار دارد.

بیابان زایی ادامه دارد

بیابان زایی، تخریب و انصرام جنگلات با وجود شناخت و فهم باهر از ارزش و هنایش مبرم و محتوم جنگلات، یک روند نگران کننده ای را می پیماید.

جمعاً، نظر به گزارش مورخ سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) سازمان خواربار و زراعت ملل متحد – (اف.ای.او.)، به مساحت ۱۰۰ میلیون هکتار جنگل، مخصوصاً جنگلات بدوی و جنگلات حاره ای، طی دو دهه نابود و معدوم گردید. در سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی)، معادل یک باشگاه ورزش فوتبال جنگلات استوایی هنوزهم در هر دو ثانیه تخریب گردیده و از بین می رفت.

چندین عامل در منشأی بیابان زایی در ممالک استوایی نقش دارد، در خط مقدم این عوامل، می توان بر معاوضهء اراضی جنگلی به ساحات استحصال زراعتی جهت ارضای تقاضای ممالک صنعتی به مواد اولیه فلاحتی (مانند، روغن نخل، سویابین، کاکاو وغیره) تأکید ورزید. در اعمال فشار بر این منابع بخاطر فعالیت های اقتصادی، مانند استخراج معادن یا بهره برداری از جنگلات نیز شریک و مقصر است. بیابان زایی، تخریب و فرسایش نظم های طبیعی جنگلات مسئول %۱۱ افرازات گازهای گلخانه ای بسطح جهان است. قارهء افریقا بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ میلادی (بین سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۹ هجری شمسی)، مبین بُلندترین میزان اتلاف آشکار مناطق پوشیده از جنگلات است.

آتش سوزی های مهلکی که در چندین کشور جهان طی سال های ۲۰۱۹ و۲۰۲۰ میلادی (سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هجری شمسی) رُخ داد، آسیب پذیری حاد جنگلات استوایی را در برابر پیامدهای تغییر اقلیم نیز مشهود و ساطع گردانید. بیش از ۱۰۰ میلیون هکتار جنگل از بابت هجوم و تعرضات منوط به تغییرات اقلیمی، بشمول ابر آتش سوزی ها، و اما نیز از بهر عناصر مخرب و تباه کن، امراض و موجودات موذی و تهاجمی، خشکسالی ها یا مجاعه و حوادث اقلیمی حاد، متضرر می گردد. این امر جهت حراست و مدیریت سازگار و مطاوع نظم های طبیعی فوق الذکر، ایجاب ارائهء یک پاسخی هماهنگ شده و عاجل را می کند.

فرانسه در حول و حوش کنونی تغییرات عمومی و تهدیدات فزاینده بر نظم های طبیعی مذکور (مثلاً، بیابان زایی، تخریب و انصرام، حریق وغیره)، حامل یک تعهدی اتقن در قارهء اروپا و بسطح بین الملل در راستای تحفظ تنوع طبیعی جنگلات، مبارزه علیه بیابان زایی و مدیریت دوامدار این نظم های طبیعی است.

JPEG

(...)

فرانسه در این چهارچوب چه می کند ؟

فرانسه با سرزمین های فرابحری خویش (علی الخصوص گوییان)، یگانه کشور اروپایی ناظم جنگل حاره ای بوده و یک نقش مبرم و خطیری را در انجام گفتمان های اروپایی و بین المللی مختص به جنگلات ایفا می کند. فرانسه از مدت مدیدی مُنهی و مترسل یک پیام مشیدی درمورد ارتقاء محافظت از تنوع طبیعی جنگلات، مبارزه علیه بیابان زایی، استحصال غیر قانونی و تجارت و تقابض ذیربط معضل است. برعلاوه، جنگلات در قلب راه حل های مبتنی بر طبیعت جا داشته، و همزمان بسان ابزار مبارزه علیه تغییرات اقلیمی و ضیاع تنوع طبیعی پنداشته می شود.

ارتقاء و اضطلاع مدیریت دوامدار جنگلات در راستای حفظ تنوع طبیعی جنگلات مذکور

مدیریت مستمر نظم های طبیعی جنگلات فعالیت های مختلف منابع مرتبط به جنگلات را تلفیق و توحید می بخشد :

- فعالیت های زیست محیطی مشمول ذخیرهء گاز کاربُن،

- حفظ تنوع طبیعی،

- حفاظت و حراست از اراضی،

- انتظام و انتساق دوران آب،

- فعالیت های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی الزامی و بایا در خدمت مردمان.

این مدیریت پایدار، فعالیت های احیأ و حتی جنگل زایی نظم های طبیعی فرسوده و منصرم را نیز احتوا می کند.

فرانسه امروز با درنظرداشت چالش های اصلی ای که جنگلات با آنها مواجه است، مدافع اهداف اساسی ذیل است :

۱- حفظ تنوع طبیعی جنگلات : بذریعهء مدیریت اقالیم محروسه، مبارزه علیه استحصال غیر قانونی جنگلات و تجارت و تقابض ذیربط معضل، مجادله علیه آتش سوزی ها و پاسخدهی به واقعات وخیم وغیره ؛

۲- توسعهء زنجیره های اخش و ارزش دوامدار در قلمرو : تسهیل دسترسی به بازار تولیدات مبتنی بر یک استحصال معقول و مروای منابع طبیعی، محصولات جنگلداری، ارتقاء و اضطلاع صحت و تصدیق مقامات محلی و یا عملکردهای زراعتی حاوی "صفر بیابان زایی" ؛

۳- معهء جمیع طرفین ذیدخل معضل (منجمله جمائع محلی، موسسات غیر حکومتی وغیره)، تعبیه و تسجیل عملکردهای مدیریت دوامدار و تفاهمی اراضی و جنگلات (اهتمام و انتظام مستمر سرزمین و زیر بنأها) و پلان های راهبردی طویل المدت دارای فشار ضعیف گاز کاربُن ؛

۴- ارتقاء و اضطلاع شناخت ها، آموزه ها و فعالیت های سنتی ؛

۵- همکاری فرا مرزی : بین اقالیم محروسه، جهت مبارزه علیه قاچاق های بین المللی و جرایم زیست محیطی.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع درعرصه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/la-preservation-de-la-biodiversite/les-forets-entre-biodiversite-climat-et-developpement/

تاریخ نشر 29/05/2021

قسمت بالایی صفحه