جنگجویان دهشت افگن – سوال و جواب – برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۲۳ آگست ۲۰۱۹ / اول سنبله ۱۳۹۸)

سوال : ایالات متحده امریکا صریحاً از اروپایی های می خواهد تا اتباع جهادی شان را که از سوی کُردها در سرزمین سوریه اسیر و محبوس گردیده اند، به اوطان شان برگشت دهند، و درعین زمان تهدید می کند که در صورت عدول از این درخواست، خود امریکا دست اندرکار شده و اسرأی مذکور را به کشور آبایی شان برمی گرداند. آیا جمهوری فرانسه به این تقاضا پاسخ خواهد داد، و یا از اقدام به هر نوع عودت اتباع بالغ خویش کماکان ابأ می ورزد ؟

جواب : جمهوری فرانسه درقبال اتباع فرانسوی بالغ، ذکور و اناثی که جهت نبرد در مشرق زمین با گروه دولت اسلامی موسوم به "داعش" ملحق گردیدند، یک موقف ثابت و موبدی را اتخاذ کرده است : یعنی، افراد مذکور باید در نزدیکترین ساحاتی که مرتکب جنایات گردیده اند، تحت قضاوت و بازجویی قرار گیرند. این تعامل در عین زمان یک مسئلهء عدلی و امنیتی محسوب می گردد. ما حاکمیت دولت عراق بشمول نهادهای عدلی و قضایی اش را که مراجع حاوی صلاحیت داوری جنگجویان فرانسوی عضو "داعش" بوده و اعلام گردیده است و آنهم بدون پرداخت کدام جبران مالی ای درعرصه، برسمیت می شناسیم. مقامات عراقی بخوبی می دانند که جمهوری فرانسه مخالف تعمیم جزأی مرگ، و آن در هر مکانی و در هرحالت و شرایطی که صورت پذیرد، است، و کشور مزبور می خواهد تا چنین احکامی در منصه عمل درنیاید.

جمهوری فرانسه بالاخره پیکار دائمی علیه دهشت افگنی و عزم راسخ خویش را در راستای تطبیق عدالت در تمامی مناطقی که گروه موسوم به "داعش" مرتکب جنایات قبیح و وحشیانه اش گردیده است، تذکار می دهد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/securite-desarmement-et-non-proliferation/actualites/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-la-securite/2019/article/combattants-terroristes-q-r-extrait-du-point-de-presse-23-08-19

تاریخ نشر 01/09/2019

قسمت بالایی صفحه