جمهوری مرکز افریقا – حمله بر کلاه آبی پوشان ملل متحد (۱۱ می ۲۰۱۷ / ۲۱ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه با تأثر و اندوه از مرگ کلاه آبی پوشانی سازمان ملل متحد که به تعقیب انجام حمله ای مورخ ۸ می ۲۰۱۷ (۱۸ ثور ۱۳۹۶) بر یک کاروان مربوط به "مینوسکا" (مأموریت چندجانبه ادغامی تأمین ثبات سازمان ملل متحد در مرکز افریقا) در جمهوری مرکز افریقا مفقود شده بودند، اطلاع حاصل کرد. حمله متذکره منجر به مرگ ۵ تن و مجروح شدن ۱۰ تن دیگر از کلاه آبی پوشان ملل متحد گردید.

JPEG

فرانسه مراتب عمیق ترین تسلیت و غمشریکی خویش را به مقامات کمبوجی و مراکشی و همچنان به نزدیکان کلاه آبی پوشان سازمان ملل متحد که جان شان را در این حمله از دست دادند، تجدید می کند.

JPEG

ما این حمله را بازهم نکوهش نموده و حمایت تام مان را از عملکردی که جهت استقرار ثبات در جمهوری مرکز افریقا و محافظت از مردم ملکی از سوی "مینوسکا" (مأموریت چندجانبه ادغامی تأمین ثبات سازمان ملل متحد در مرکز افریقا) و قطعات مربوطه اش به پیش برده می شود، مجدداً تذکار می دهیم.

GIF

فرانسه خواهان وضاحت دهی کامل از این حمله بالای کلاه آبی پوشان ملل متحد که می تواند یک جنایت جنگی محسوب گردد، و شناسایی عاملین آن و کشاندن این مسئولین تهاجم به پای میز عدالت است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-centrafricaine/evenements/article/republique-centrafricaine-attaque-contre-les-casques-bleus-11-05-17

تاریخ نشر 14/05/2017

قسمت بالایی صفحه