جمهوری مرکز افریقا – اوضاع امنیتی ( ۱۴ فبروری ۲۰۱۷ / ۲۶ دلو ۱۳۹۵)

فرانسه از ادامهء درگیری ها میان گروه های مسلح در مناطق ایپی و بامبَری نگران است.

JPEG

فرانسه این خشونت ها را شدیداً محکوم نموده و از تمام گروه های مسلح، خواستار ختم خصومت ها و پیوستن به روند خلع سلاح، ختم سربازگیری و احضارات، ادغام مجدد و برگشت به وطن که از سوی مقامات جمهوری مرکز افریقا به پیش برده می شود، است. تمام عاملین خشونت ها و تجاوزات حقوق بشری باید به پای میز عدالت کشانده شده و پاسخ دهند.

فرانسه جهت استقرار امنیت و صلابت دولت در سرتاسر کشور، بر پشتیبانی کامل اش از رئیس جمهور فوستَن ارکانژ توادِرا و از سران مرکز افریقا دوباره تأکید می ورزد. فرانسه نیز حمایت اش را از کارکرد عملیات سازمان ملل متحد (مینوسکا) تجدید نموده، و عملیات مذکور را در راستای حفظ جان مردم ملکی بیگناه، به پیگیری تطبیق نیرومند وظیفه محوله اش تشویق و ترغیب می کند. فرانسه از مأموریت اتحادیهء اروپا که در آن نظامیان فرانسوی سهیم اند، در قبال فعالیت اش برای احیأی مجدد و آموزش نیروهای مسلح جمهوری مرکز افریقا، پشتیبانی تمام بعمل می آورد.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-centrafricaine/evenements/article/republique-centrafricaine-situation-securitaire-14-02-17

تاریخ نشر 19/02/2017

قسمت بالایی صفحه