جمهوری فرانسه به تأمین شفافیت قیم ادویه متعهد است. [fr]

جمهوری فرانسه به تأمین شفافیت قیم ادویه متعهد است.
هفتاد و دومین مجمع جهانی صحت – دسترسی به ادویه و واکسین ها

سخنرانی آقای فرانسوا ریواسو، سفیر جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد مقیم ژنیو – ۲۸ می ۲۰۱۹ میلادی / ۷ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی – شهر ژنیو

"محترمه خانم رئیسه،

جمهوری فرانسه از اتفاق ارأی که منتج به تصویب مسودهء قطعنامه درمورد بهبود شفافیت بازارهای ادویه، واکسین ها و متباقی مواد و تولیدات صحی گردید، پشتیبانی می کند.

تأمین شفافیت قیم در این عرصه یک تعهدی محسوب می گردد که جمهوری فرانسه از دیر زمانی حامی آن است. مثلاً، بسطح ملی نرخ ادویه در جریده رسمی جمهوری فرانسه بدست نشر و طبع سپرده می شود. معذالک، جمهوری فرانسه از گفتمان های گسترده تر در این مسئله، و بخصوص از روندهای مذاکرات بین المللی در سازمان جهانی صحت – (او.ام.اس.) استقبال و تمجید می کند.

جمهوری فرانسه قاطعانه به روندهای بمنظور بهبود شفافیت قیمی که قطعنامه متذکره اخیراً بدآن اشاره کرده و وضاحت داد، متعهد است.

جمهوری فرانسه درحالیکه بدون شک و تردیدی حمایت اش را از متنی که امروز مورد وضع و تصویب قرار گرفت، اعلام می دارد، ولی از اینکه جر و بحث ها درمورد این متن در آمادگی و شرایط مطلوب و دلخواه انجام نیافت، احساس تأسف و تلهف می کند. وقوع این امر، جستجوی اجماع یا اتفاق ارأ را بغرنج ساخته است، و می تواند تعیمل ضروری اش را تضعیف بخشد. و این یک درس و عبرتی است که ما بایست در آینده در مغز و حافظه زنده نگه بداریم.

قطعنامه متذکره نخستین مرحله بصوب قیمت گذاری شفاف ادویه، واکسین ها ومتباقی مواد و تولیدات صحی را محک می زند. جمهوری فرانسه در آینده بازهم آماده پیگیری گفتگوها درباره این معضلی که علی الخصوص برای کشورهای کمترین ثروتمند، مثلاً در قارهء افریقا خیلی مهم توصیف می گردد، است.

از عطف توجه تان مشکور و سپاسگزارم."

تاریخ نشر 06/06/2019

قسمت بالایی صفحه