جمهوری دومینیکِن – گفتگوی ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه با میگِل وارگاس مالدونادو، وزیر امور خارجه جمهوری دومینیکِن (پاریس، ۱۸ اپریل ۲۰۱۷ / ۲۹ حمل ۱۳۹۶)

بروز سه شنبه ۱۸ اپریل ۲۰۱۷ (۲۹ حمل ۱۳۹۶)، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه با معیت آقای ژان – ماری لوگوِن، منشی دولت در امور انکشاف و جوامع فرانسوی زبان، از آقای میگِل وارگاس مالدونادو همتای دومینیکنی اش استقبال و پذیرایی بعمل آورد.

وزرأی یادشده روابط دوجانبه مان را، بخصوص در عرصهء اقتصاد مطمح بحث و ارزیابی قرار دادند.

ذوات فوق الذکر خاصتاً رویکارهای همکاری در بخش زیربناهای حمل و نقل، منجمله تمدید خط و سیر مِترو (خط آهن عامه شهری) و ساخت واسطه انتقال هوایی را در سَنت – دومَنگ پایتخت جمهوری مذکور مطرح ساختند.

تبادل نظریات میان طرفین نیز درمورد همکاری منطقوی با جماعات فرانسوی مقیم امریکا تمرکز یافت.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-dominicaine/evenements/article/republique-dominicaine-entretien-de-jean-marc-ayrault-avec-miguel-vargas

تاریخ نشر 16/04/2017

قسمت بالایی صفحه