جمهوری دموکراتیک کانگو – اوضاع در ولایات کازایی (۲۰ اپریل ۲۰۱۷ / ۳۱ حمل ۱۳۹۶)

فرانسه مراتب نگرانی عمیق خویش را از موجودیت قبرهای جدید دسته جمعی در ولایات کازایی کشور کانگو که از سوی سازمان ملل متحد تصدیق و تأیید گردیده است، ابراز می دارد.

ما یکبار دیگر خشونت های مرگبار و نقض و تجاوزات بر حقوق بشر را که طی ماه های اخیر در ولایات کازایی انجام یافته است و عاملین آن اگر هر کسی که باشد، شدیداً محکوم می کنیم.

ما دوباره خواهان تشخیص و وضاحت کامل این تحرکات خطرناک و وخیم استیم، و آنطوریکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به آن اشاره کرده است، این مأمول می تواند از دیدگاه حقوق بین الملل جنایات جنگی محسوب گردد.

فرانسه از مقامات جمهوری دموکراتیک کانگو می خواهد تا برای رسیدن به این هدف، در همکاری تنگاتنگ با سازمان ملل متحد عمل نمایند. ما، نتایج مورخ ۶ مارچ (۱۶ حوت) شورای امور خارجه اتحادیهء اروپا را یادآور می شویم ؛ در نتیجه گیری های مذکور از حکومت جمهوری دموکراتیک کانگو تقاضا بعمل آمده است تا جهت کشانیدن و پاسخگویی عاملین آن به پای میز محکمه، امر آغاز عاجل یک تحقیق قابل اعتبار و بیطرفانه را درمورد واقعات رُخ داده صادر نموده روی دست گیرد، و همچنان خواهش دعوت و پذیرایی از یک هیئت مستقل تحقیقات بین المللی برای حمایت از این روند تسجیل یافته است.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-democratique-du-congo/evenements/article/republique-democratique-du-congo-situation-dans-les-provinces-du-kasai-20-04-17

تاریخ نشر 24/04/2017

قسمت بالایی صفحه