جمهوری خلق چین – گفتگوی تیلفونی آقای ژان–ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با همتای چینایی اش – (۲۲ اپریل ۲۰۲۰ / ۳ ثور ۱۳۹۹)

بروز پنجشنبه ۲۲ اپریل ۲۰۲۰ میلادی (۳ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی)، آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه جهت درمیان گذاشتن پاسخ عمومی جامعهء بین المللی به مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" و پیگیری پُل هوایی، از بدو بحران نأشی از این مرض واگیر جهانی، برای پنجمین بار با آقای وانگ یی، وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین بحث و مشافهه طولانی و مفصل انجام داد.

در چنین حول و حوشی، وزرأی فوق الذکر جزم عزم شان را مبنی بر ارائهء پاسخ متفق شورای امنیت سازمان ملل متحد به چالش های صلح و امنیت بین المللی مجدداً تأیید نمودند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/evenements/article/chine-entretien-telephonique-de-jean-yves-le-drian-avec-son-homologue-chinois

تاریخ نشر 27/04/2020

قسمت بالایی صفحه