جمهوریت مرکزافریقا – درگیری ها در منطقهء بیرآو (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ / ۲۳ سنبله ۱۳۹۸)

درگیری های که دو گروه مسلح، یعنی جبهه مردمی برای احیأی مرکزافریقا – (اف.پی.آر.سی.) و حرکت ناجیان مرکزافریقا برای عدالت – (ام.ال.سی.جی.) را در تقابل هم قرار داده است، منجر به قتل ده ها تن و مجروح شدن کثیر آحاد بشمول یک سرباز قوهء مأموریت چند بُعدی ادغامی ملل متحد برای استقرار ثبات در مرکزافریقا - "مینوسکا" بتاریخ ۱۴ سپتامبر (۲۳ سنبله) گذشته در منطقهء بیرآو واقع شمال جمهوریت مرکزافریقا گردید.

جمهوری فرانسه این برخوردهای مسلحانه را که یک نقض آشکار توافقنامه سیاسی مورخ ۶ فبروری ۲۰۱۹ میلادی (۱۷ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی) برای صلح و مصالحه در جمهوریت مرکزافریقا محسوب می گردد، با شدیدترین الفاظ محکوم، و تمامی طرفین منازعه را به رعایت مفردات توافقنامه متذکره و ختم خشونت ها دعوت می کند.

جمهوری فرانسه پشتیبانی خویش را از مقامات مرکزافریقا در امر تعمیل توافقنامه یادشده با حمایت و همکاری قوهء مأموریت چند بُعدی ادغامی ملل متحد برای استقرار ثبات در مرکزافریقا - "مینوسکا" و مأموریت آموزشی اتحادیهء اروپا در جمهوریت مرکزافریقا – "او.یو.تی.ام.آر.سی.ای." تجدید می کند.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-centrafricaine/evenements/article/republique-centrafricaine-affrontements-a-birao-14-09-19

تاریخ نشر 24/09/2019

قسمت بالایی صفحه