جمهوریت سابق مقدونیه یوگوسلاویا – همه پرسی مورخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۸ میزان ۱۳۹۷ (۲ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۱۰ میزان ۱۳۹۷)

رأی دهندگان جمهوریت سابق مقدونیه یوگوسلاویا بروز یکشنبه ۳۰ سپتامبر (۸ میزان) برای تعیین نام و سرنوشت آیندهء کشور شان با برگزاری یک همه پرسی، پای صندوق های رأی رفتند. جمهوری فرانسه از روال خوب و مناسب انتخابات راضی و خشنود بوده، و از اینکه اکثریت بزرگ رأی دهندگان مقدونیه حمایت شان را از توافقنامهء پرِسپا و تقارب کشور شان با پیمان اتلانتیک شمال و اتحادیهء اروپا رقم زدند، استقبال و تمجید می کند.

منبعد، گام ثانی وابسته به پارلمان مقدوینه است تا برمبنی نتایج همه پرسی، اصلاحات و تعدیلات قانون اساسی را در راستای تطبیق توافقنامه متذکره اشعار بدارد.

توافقنامهء پرِسپا، آنطوریکه رئیس جمهوری فرانسه آن را یادآهانی نمود، برای کشور، منطقه و اروپا امر مثبت و نیکو توصیف می گردد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ancienne-republique-yougoslave-de-macedoine-arym/evenements/article/ancienne-republique-yougoslave-de-macedoine-referendum-du-30-septembre-2018-02

تاریخ نشر 03/10/2018

قسمت بالایی صفحه