جمهوریت سابق مقدونیه یوگوسلاویا – خشونت ها در شورای ملی (۲۷ اپریل ۲۰۱۷/ ۷ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه با نگرانی عمیق جریان اوضاع را در جمهوریت سابق مقدونیه یوگوسلاویا دنبال، و خشونت های انجام یافته در شورای ملی بعد از انتخاب رئیس جمهور این کشور، شدیداً تقبیح می کند.

فرانسه تمام جوانب ذیدخل قضیه را به حفظ آرامش طلبیده و تذکار می دهد که تنها یک گفتمان سیاسی سازنده زمینهء استقرار ثبات پایدار را در کشور مذکور فراهم می کند. جمیع مسئولین سیاسی باید مسئولیت پذیر گردیده و راه گفتگو را انتخاب نمایند.

فرانسه می انگارد که احترام به قانون اساسی، به اصول مردم سالاری و نهادها، یک امر الزامی محسوب می گردد. بکارگیری خشونت محض منجر به تشدید و تصاعد تنش ها می شود.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ancienne-republique-yougoslave-de-macedoine-arym/evenements/article/ancienne-republique-yougoslave-de-macedoine-violences-au-parlement-27-04-17

تاریخ نشر 30/04/2017

قسمت بالایی صفحه