جمع آوری اعانه به نفع "تشکیل ملی گُل گندم فرانسه" [fr]

JPEG

مأموریت نظامی سفارت فرانسه در کابل، در کمپاین سال 2015 که از تاریخ 2 الی 11 نوامبر (11 تا 20 عقرب) جهت جمع آوری اعانه به نفع "نهاد ملی گُل گندم فرانسه" دایر گردیده بود، اشتراک ورزید.

"تشکیل ملی گُل گندم فرانسه" یک بنیاد کمک رسانی به محرومین و مستضعفین بوده که بعد از جنگ جهانی اول ایجاد گردید. دفتر ملی ساختار یادشده در امور مبارزین سابق و قربانیان جنگ، مدیریت آن را از سال 1991 بعهده دارد. "نهاد گُل گندم" برنگ آبی، از تقریباً یک قرن بدینسو (اولین جمع آوری اعانه در سال 1934 انجام یافت) در بهبودی زندگی روزانه ای چندین هزار تن از مبارزین سابق، قربانیان جنگ یا سوءقصد های دیروز و امروز فعالیت می نماید.

مبلغ 500 یورو اعانه جمع آوری شده ، تماماً به "تشکیل ملی گُل گندم فرانسه" پرداخته خواهد شد.

JPEG

تاریخ نشر 23/11/2015

قسمت بالایی صفحه