جمعیت و فئهء اتباع فرانسوی مقیم خارج از کشور در ارقام

بتاریخ اول جنوری سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۱ جدی سال ۱۳۹۸ هجری شمسی)، تعداد ثبت نام شدگان در کتاب ضبط و تسجیل احوال مدنی و نفوس فرانسوییان که بذریعهء قونسلگری های جمهوری فرانسه اهتمام و تدوین یافته و محروس است، بسطح ۸۷۵ ۷۷۵ ۱ تن می رسید.

جهت تذکار و ممد ذهن و حافظه، ثبت نام در کتاب ضبط و تسجیل احوال مدنی و نفوس اجباری نیست. رقم عمومی فرانسوییان مقیم خارج از کشور، بشمول آنانیکه در کتاب ضبط و تسجیل احوال مدنی و نفوس ثبت نام ننموده اند، تقریباً ۲،۵ میلیون تن تخمین می گردد.

جمعیت و فئهء اتباع فرانسوی مقیم خارج از کشور : نظر به آمار سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی)

حکم شماره ۲۰۲۰ – ۳۳ مورخ ۲۰ جنوری سال ۲۰۲۰ میلادی (۳۰ جدی سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D636E57FCBE00FA466EA7DD93F8C58E.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000041438844&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041438807) که اتباع فرانسوی مقیم خارج از سرزمین فرانسه را بتاریخ اول جنوری سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۱ جدی سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) تصدیق و تآیید می کند، در جریدهء رسمی آذین طبع و نشر یافت.

حضور پُررنگ جمعیت و فئهء اتباع فرانسوی در قارهء اروپا و در بیست کشور صنعتی جهان – "جی.۲۰"

۵ نخستین کشور میزبان جمعیت و فئهء مندرج کتاب ضبط و تسجیل احوال مدنی و نفوس، همان ممالکی است که طی سالیان گذشته بود - یعنی متناوباً، کُنفِدِراسیون سویس، ایالات متحده امریکا، دولت شاهی انگلستان، دولت شاهی بلژیک و جمهوری فِدِرال آلمان.

این کتلهء اتباع فرانسوی، با یک رقم ثبت نام شده به مکیال ۰۰۰ ۱۰۹ تن در جمهوری فِدِرال آلمان، حدوداً ۰۰۰ ۱۸۵ تن در کُنفِدِراسیون سویس، % ۴۰،۶ جمعیت و فئهء اتباع فرانسوی مندرج کتاب ضبط و تسجیل احوال مدنی و نفوس را بخود تمرکز می دهد. اروپا منحیث قاره، به تنهایی خویش، % ۴۸،۳۶ فرانسوییان ثبت نام شده را گردهم آورده، محشور می سازد.

برعلاوه، در فهرست ۱۲ کشوری که حاوی بیش از ۰۰۰ ۳۰ ثبت نام شده است، تمام همسایه های بزرگ جمهوری فرانسه را در می یابیم، - به عبارت دیگر، کشورهای با پیوندهای مستحکم تاریخی و فرهنگی - (دولت شاهی مراکش، جمهوریت دِموکراتیک خلق الجزایر، دولت اسرائیل و دولت شاهی مشروطهء کانادا)

% ۶۰،۳ جمعیت و فئهء اتباع فرانسوی ثبت نام شده، در یکی از کشورهای "جی.۲۰" – (بیست کشور صنعتی جهان) مسکون است.

بسطح منطقوی، جمعیت و فئهء اتباع فرانسوی بگونهء آتی تقسیم می گردد :

- قارهء اروپا (اتحادیهء اروپا و خارج از اتحادیهء اروپا) : % ۴۸،۳۶

- قارهء امریکا " % ۲۰،۰۴

- افریقای شمالی – شرق میانه : % ۱۴،۶۲

- آسیا – اقیانوسیه : % ۸

- ساحل جنوب قارهء افریقا – بحر هند : % ۷،۹۷

جمعیت و فئهء اتباع فرانسوی مقیم خارج از کشور بطور مستمر اقامت گزیده است. از بیش از ۵ سال بدینسو، % ۷۲،۲ فرانسوییان ثبت نام شده در عین حوزهء قونسلی مستقر هستند.

% ۳۳،۵ ثبت نام شدگان دو تابعیته هستند - (محض اشخاص دو تابعیته ای که بهره مند از تابعیت کشور اقامت شان باشند، در این نمایه محاسبه گردیده۵ اند.)

تقسیم جمعیت نظر به سن و جنسیت که ثابت است -

طی سالیان اخیر، تقسیم فرانسوییان ثبت نام شده نظر به جنسیت ثابت بدر می آید. - با % ۵۰ نسوان در زمرهء ثبت نام شدگان در کتاب ضبط و تسجیل احوال مدنی و نفوس در سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی).

ساختار جمعیت و فئهء اتباع فرانسوی مقیم خارج از کشور نظر به سن، به تناسب سال گذشته ثابت و یکسان ساطع می گردد. % ۳۴،۵ ثبت نام شدگان کمتر از ۲۵ سال عمر داشته، درحالیکه % ۴۹،۳ بین ۲۵ و ۶۰ سال، و % ۱۶،۲ ثبت نام شدگان بیشتر از ۶۰ سال عمر دارند.

آمار بروز شده : ماه فبروری سال ۲۰۲۰ میلادی - (ماه های دلو/حوت سال ۱۳۹۸ هجری شمسی

در اینجا کلیک کنید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/l-action-consulaire-missions-chiffres-cles/la-communaute-francaise-a-l-etranger-en-chiffres/

تاریخ نشر 25/07/2020

قسمت بالایی صفحه