جلسه سیاسی بسطح عالی درمورد ابتکار امنیتی علیه پخش اسلحهء کشتار جمعی (پاریس، ۱۵ – ۱۶ می ۲۰۱۸ / ۲۵ – ۲۶ ثور ۱۳۹۷)

بروزهای ۱۵ و ۱۶ می ۲۰۱۸ میلادی (۲۵ و ۲۶ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی)، جمهوری فرانسه از برگزاری جلسه سیاسی بسطح عالی درمورد ابتکار امنیتی علیه پخش و نشر (پی.اس.ای.) اسلحهء کشتار جمعی که امسال پانزدهمین سالگرداش را جشن می گیرد، پذیرایی و میزبانی کرد.

JPEG

ابتکار امنیتی علیه پخش و نشر (پی.اس.ای.) یک ساختار انعطاف پذیر همکاری میان ۱۰۵ مملکت است. هدف آن منع و جلوگیری از قاچاق اسلحهء کشتار جمعی، بردارهای اش و موادی که می تواند در تولید چنین اسلحه مدهش مورد استفاده قرار گیرد، است. این ابتکار امنیتی جهت مبارزه با جریان و تردد آن از راه های بحری، هوایی و زمینی، می کوشد تا همکاری عملیاتی و موثر میان دول داوطلب را ایجاد کرده و تحکیم بخشد.

ممالک شریک ابتکار امنیتی علیه پخش و نشر (پی.اس.ای.) منجمله جمهوری فرانسه، جهت رهگیری، کشف و ضبط محموله های مواد پخش و انتشار غیر قانونی طی پانزده سال اخیر، بواسطهء این ابتکارخودرا هماهنگ ساخته، و بدین ترتیب ممالک مذکور مطابق به قوانین بین المللی، در امر مبارزه عملی با پخش و تکثیر اسلحهء کشتار جمعی و پخش و افزایش بالیستیک سهم گرفته اند.

جمهوری فرانسه علاقه مندی و وابستگی خویش را به ابتکار امنیتی علیه پخش و نشر (پی.اس.ای.) و به نتایجی که با این ابتکار در راستای مبارزه علیه پخش و نشر بدست آمده است، تذکار می دهد. جمهوری فرانسه تمامی دول را دعوت به تطبیق کامل تعهدات و وجایب بین المللی شان، بخصوص به تعمیل قطعنامه های درست و بجای شورای امنیت سازمان ملل متحد می کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/evenements-lies-au-desarmement-et-a-la-non-proliferation/evenements-lies-a-la-non-proliferation/article/reunion-politique-de-haut-niveau-de-l-initiative-de-securite-contre-la

تاریخ نشر 15/05/2018

قسمت بالایی صفحه