جلسهَ "افغانستان بعد از 2014" در شورای ملی فرانسه [fr]

JPEG

در چوکات "هفتهَ افغانستان"، جلسه ای تحت عنوان "افغانستان بعد از 2014"، بروز چهارشنبه 26 نوامبر 2014 مصادف 5 قوس 1393، از ساعت 30 : 2 بعد از ظهر الی ساعت 15 : 7 شب، تحت ریاست کلود بارتولون رئیس شورای ملی در تالار ویکتور هوگو – شورای ملی فرانسه تدویر می گردد.
برنامه :
• ساعت 30 : 14 - پذیرایی از سوی فرانسواز هوتالیه برای "کوفا" یا (مجتمع موسسات فرانسوی در افغانستان) و گشایش جلسه بوسیلهَ فیلیپ نوش نماینده مردم "کورز" در پارلمان و رئیس گروپ دوستی فرانسه – افغانستان.
• از ساعت 45 : 14 تا ساعت 45 : 15 - میز مدور : اخبار اجتماعی در افغانستان و تعاملات. با اشتراک پییر لفرانس، نیلاب مبارز و جوستین پیکمال.
• از ساعت 45 : 15 تا ساعت 45 : 16 - میز مدور : نقش انجوها. با اشتراک اِتیئن ژیل،غلام دستگیر سعید و گی کوسیِ
• از ساعت 45 : 16 تا ساعت 45 : 17 - توانش ها. خط آهن از کلیو لمینگ، منابع معدنی ( BRGM ) و رسانه ها.
• از ساعت 45 : 17 تا ساعت 15 : 18 - انتظارات یا توقعات افغانستان. با اسد عمر سفیر افغانستان در پاریس.
• از ساعت 15 : 18 تا ساعت 19 - تعهدات فرانسه. با ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در کابل.
• از ساعت 19 تا ساعت 15 : 19 - نتیجه گیری بوسیله َ اِتیئن ژیل
ثبت نام جهت اشتراک در جلسه متذکره اجباری می باشد : club-France-afgha@orange.fr
- لطفاً بنویسید، اسامی اشخاصی که شما را همراهی خواهند کرد. (تهیهَ لِست برای انسجام درست همهَ همایش ها در شورای ملی اجباری است).
- تاَیید ثبت نام تانرا دریافت خواهید کرد.

معلومات لازم و کار آمد :
استقبال از ساعت 2 بعد از ظهر (کارت هویت را با خود داشته باشید).
تالار ویکتورهوگو، دخول : 101 سرک یونیورسیتی پاریس هفتم، مقابل شورای ملی.
ریل زیر زمینی شهر یا مِترو "انوالید" (لین یا خط 8)
برای معلومات اضافه : semainedelafghanistan@gmail.com

تاریخ نشر 19/11/2014

قسمت بالایی صفحه