جلسهء گروپ کاری کشورهای فرانسه و چین درمورد اقتصاد سبز و با مصرف پایین گاز کاربُن (پاریس، ۱۷ – ۱۸ جولای ۲۰۱۷ / ۲۶ – ۲۷ سرطان ۱۳۹۶)

بتاریخ ۱۷ و ۱۸ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۲۶ و ۲۷ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی)، کشورهای فرانسه و چین نخستین جلسهء گروپ کاری فرانسه – چین را درمورد اقتصاد سبز و با مصرف اندک گاز کاربُن دایُکساید در شهر پاریس دایر نمودند.

JPEG

تشکیل این گروپ کاری در ابلاغیه مشترک ریاست جمهوری مورخ ۲ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی (۱۱ عقرب ۱۳۹۴ هجری شمسی) دربارهء تغییرات اقلیمی مدنظر گرفته شده بود و هدف اش تحکیم گفتمان و فعالیت های همکاری عملی درمورد سوالات وابسته به اقلیم و انرژی می باشد.

این ملاقات برای فرانسه و چین فُرصتی بود برای تأیید مجدد برگشت ناپذیر بودن توافقنامهء پاریس و عملکرد بین المللی در راستای اقلیم و همچنان درمیان گذاشتن دورنماهای تعمیق همکاری مان.

JPEG

در این ملاقات عزم مشترک مان به منتج ساختن مذاکرات درمورد مقررات تطبیق توافقنامهء پاریس نهایتاً تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) حین اجلاس "کوپ ۲۴ / COP24" تأیید و زمینهء همکاری های جدید دوجانبه (بخصوص دربارهء تمویل سبز) مطرح گردید و قوانین مربوطه هر دو کشور در محراق تبادل نظر و گفتگوها قرار گرفت.

جلسه بعدی این گروپ کاری مملکتین در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) در شهر بیجینگ دایر خواهد گردید.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2017-liees-au-dereglement-climatique/article/reunion-du-groupe-de-travail-franco-chinois-sur-l-economie-verte-et-sobre-en#

تاریخ نشر 23/07/2017

قسمت بالایی صفحه