جلسهء کُمیسیون مختلط فرانسه – افغانستان درمورد امنیت داخلی [fr]

بروز دوشنبه ۲۷ فبروری ۲۰۱۷ مطابق به ۹ حوت ۱۳۹۵، جلسهء کُمیسیون مختلط میان فرانسه و افغانستان درمورد امنیت داخلی مجدداً و آنهم برای نخستین بار در"هوتل بوفو" یا مقر وزارت امور داخله جمهوری فرانسه دایر گردید.

در این جلسه ای که از جانب آقای برونو لوروو، وزیر امور داخله جمهوری فرانسه و آقای تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان مشترکاً ریاست می گردید، از همکاری میان کشورهای فرانسه و افغانستان در ساحه امنیت داخلی نتیجه گیری بعمل آمد و دورنماها در همین عرصه مطمح بحث و بررسی قرار گرفت.

JPEG

تصمیم عمدتاً برآن شد تا از ورای مأموریت های کارشناسی، همکاری تخنیکی ادامه یافته، پشتیبانی فرانسه از پولیس ملی نظم عامه افغانستان حفظ شده و همکاری عملیاتی بواسطهء تبادل تحلیلات و اطلاعات در بخش فعالیت های ضد هراس افگنی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت های غیر قانونی تحکیم یابد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه