جلسهء وزرأی امور خارجه گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" (۵ – ۶ اپریل ۲۰۱۹ / ۱۶ – ۱۷ حمل ۱۳۹۸، دینار – سَنت-مَلو، فرانسه)

بروزهای جمعه ۵ و شنبه ۶ اپریل ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۱۶ و ۱۷ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از همتایان "جی.۷" خویش - گروه هفت کشور صنعتی جهان- در شهرک های دینار و سَنت – مَلو استقبال و میزبانی نمود.

JPEG

وزرأی امور خارجه گروه هفت کشور صنعتی جهان - "جی.۷" تعاملاتی وابسته با اصل مبارزه علیه نابرابری های بسطح جهانی را از ورای اقدامات ذیل مورد رسیدگی و بررسی قرار دادند :

- ارائهء پاسخ های مشترک به چالش های امنیت بین المللی، بخصوص دهشت افگنی، انواع قاچاق و همچنان به بحران های بزرگ منطقوی ای که جوامع را تضعیف کرده، و نخست از همه آسیب پذیرترین ها را هدف قرار می دهد.

- تحکیم نظام های مردم سالار مان در مقابل تهدیدات جدید، علی الخصوص تهدیداتی در پیوند با پیامدهای انقلاب دیجیتالی و کوشش ها در قبال دخالت خارجی. تعهداتی که درچوکات "فراخوان پاریس" در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی (ماه های عقرب/قوس سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) در راستای رفتار مسئولانه دول در فضای مجازی اتخاذ گردیده بود، مطمح مداقه و ارزیابی قرار گرفت.

JPEG

یک مقطع خاصی به قارهء افریقا https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/ اختصاص داده شد، زیرا معضل قارهء افریقا اولویت مقام رهبری مان را در رأس گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" تشکیل می دهد، و در این مقطع وزرأی امور خارجه بسیج جامعهء جهانی را برای حمایت از عملیات افریقایی تأمین صلح و مبارزه علیه انواع قاچاق در منطقهء ساحل افریقا مطرح ساختند. کاهش نابرابری ها میان زنان و مردان در محراق مذاکرات وزرأی امور خارجه "جی.۷" جا داشت، و آن چه در امر حفاظت زنان از خشونت های جنسی در منازعات باشد و یا تقویت نقش زنان در روند صلح و حل و فصل بحران ها.

سازمان های بین المللی با حضورداشت آقای موسی فَکی، رئیس کُمیسیون اتحادیهء افریقا، و خانم لیلا زِرووگی، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای جمهوری دیموکراتیک کانگو، کاملاً شریک مذاکرات وزرأی امور خارجه "جی.۷" درمورد افریقا بودند. خانم ها پُمزیل ملامبو-نگوکا، رئیسه اجرائیه سازمان ملل متحد در امور زنان و وانِسا مونگار، رئیسهء بخش "زنان، جنسیت و جامعهء مدنی" در بانک انکشاف افریقا که هر دو تن عضو شورای مشورتی گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" در امر مساوات میان زنان و مردان اند، نیز در این جلسه اشتراک ورزیدند.

JPEG

وزرأی امور خارجه گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" در راستای آماده گیری ها و ترتیبات لازمه برای برگزاری نشست عالی بیاریتز از ۲۴ الی ۲۶ آگست سال جاری میلادی (از ۲ تا ۴ سنبله سال ۱۳۹۸ هجری شمسی)، بستهء پیشنهاداتی را که زمینهء کاهش تهدیدات، مبارزه علیه نابرابری ها و تحکیم نظم مردم سالار را فراهم می کند، جستجو نمودند.

جهت دریافت معلومات مزید درعرصه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/presidence-francaise-du-g7/reunion-des-ministres-des-affaires-etrangeres-du-g7-5-6-04-19-dinard-saint-malo/

تاریخ نشر 07/04/2019

قسمت بالایی صفحه