جلسهء بین المللی دربارهء قربانیان خشونت های مذهبی و قومی در شرق میانه [fr]

بتاریخ 8 سپتامبر (17 سنبله) لوران فابیوس وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه با همتایی اُردُنی خود کنفرانسی مربوط به قربانیان زجر و آزارهای های قومی و مذهبی در شرق میانه را ریاست نمود. رئیس جمهور این نشست بین المللی را گشود.

JPEG

این کنفرانس وزارتی حدوداً شصت هیئت و همچنان نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیهء اروپا و نهادهای بین المللی را گِردهم آورد.

به سایت ذیل مراجعه نمایید : : http://goo.gl/s3Ywfw

JPEG
کنفرانس بین المللی دربارهء قربانیان خشونت های مذهبی و قومی در شرق میانه – فِدِریک دو لا مورِ مائدی

تاریخ نشر 22/09/2015

قسمت بالایی صفحه