جلسهء اتاشه های نظامی در مقر سفارت فرانسه مقیم افغانستان - (کابل، ۱۳ فبروری ۲۰۱۹ / ۲۴ دلو ۱۳۹۷) [fr]

بروز چهارشنبه ۱۳ فبروری ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۴ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی، جلسه کاری اتاشه های نظامی در مقر سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردید.

PNG

بدین مناسبت، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه از مهمانان خویش، آقایان اسدالله خالد، وزیر دفاع ملی و عبدالحی رووف، معین وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان در مقر سفارت فرانسه در کابل استقبال و پذیرایی نمود.

این رویداد، زمینهء گفتمان و تبادل نظرات غنی و مفصل را میان اشتراک کنندگان جلسه متذکره مساعد ساخت. وزیر دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان متعاقباً رشتهء سخن را بدست گرفت، و طی ایراد نُطق خویش اوضاع و شرایط نظامی و امنیتی کشور را بگونه خیلی واضح و دقیق به سامعین شرح و تفصیل داد. محتوای سخنان و تشریحات لازمه موصوف در عرصه، مورد دلچسپی وعلاقه مندی خاص اشتراک کنندگان و حضار واقع شد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه