جشن قرائت و مطالعه در لیسهء استقلال بروز سه شنبه 3 نوامبر 2015 مطابق به 12 عقرب 1394 [fr]

شاگردان لیسهء استقلال کابل با خوانش برگزیده های از آثارء نویسندگان فرانسوی و افغان به زبان های فرانسوی، پشتو و دری و با تبصره بر آنها، جشن مطالعه و قرائت را برگزار نمودند. سه نویسنده و سه اثر معرفی گردید و محفل را مزین ساخت : محمد اکرم عثمان با اثر "انسان ها به قول خود وفا می کنند"، عبدالباری جهانی با کتاب "کاروانء ریگ ها" و نویسندهء فرانسوی آلبرت کامو با داستان "بیگانه".

این گِردهمایی ادبی آموزشی، در چوکات فعالیت های تعلیمی جهت تشویق شاگردان به مطالعه، ثمره و نتیجه کار و کوشش استادان مضمون لسان لیسه یادشده بود.

JPEG

تاریخ نشر 09/11/2015

قسمت بالایی صفحه