جشن "فرانکوفونی" یا مراسم مجتمع فرانسوی زبانان در لیسه عالی ملالی [fr]

بعد از آنکه بتاریخ ۲۴ می گذشته (۴ جوزا) نمای از جشن"فرانکوفونی" یا مراسم مجتمع فرانسوی زبانان را در لیسه عالی استقلال بشما ارائه نمودیم، اینک توجه تانرا حالا به محفلی که بدین مناسبت در لیسه عالی نسوان ملالی کابل دایر گردیده بود، جلب می کنیم.

بدین ترتیب برنامه های فرهنگی و آموزنده مراسم مجتمع فرانسوی زبانان یا جشن "فرانکوفونی" با حضورداشت یک نمایندهء سفارت فرانسه، آقای ناصر فرزان مشاور وزارت معارف افغانستان و همچنان مدیران لیسه نسوان ملالی و لیسه ذکور استقلال، بروز پنجشنبه ۲۶ می ۲۰۱۶ (۶ جوزا ۱۳۹۵) در داخل لیسه عالی ملالی کابل برگزار شد.

JPEG

لیسه عالی ملالی به شاگردان خویش امکانات فراگیری تعلیمات بنیادی و مدار اعتبار را پیشکش نموده و معنی مسئولیت ها و مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس و خودمختاری را به آنها می فهماند. کیفیت نمایشات ارائه شده بمناسبت این همایش واضح می سازد که متعلمین می دانند تا از این فُرصت های مهیا شده چگونه بهره برداری مثمر نمایند و در آینده قادر به احراز جایگاه یا موقف شایسته ای در جامعه خواهند شد.

لیسه عالی نسوان ملالی کابل اکنون دربرگیرنده ۳۳۰۰ تن از متعلمین جوان بوده و نصاب درسی معارف کشور را از دورهء ابتدائیه تا ختم دورهء تعلیمات ثانوی تطبیق می کند. تدریس مضمون لسان فرانسوی، حتی در طول دوران مختلف منازعات مسلحانه ای که افغانستان را درگیر نابسامانی ها و مصائب ساخت، بخصوص با عزم و اراده راسخ معلمین افغان همواره در این نهاد تعلیم و تربیه حفظ گردیده و امروز بدیهاً پیگیری می شود.

JPEG

برای دریافت معلومات مزید در زمینه، در سایت ما :

http://www.ambafrance-af.org/Notre-...

و معلومدار در سایت لیسه ذکور استقلال و لیسه نسوان ملالی :

http://lycee.kaboul.free.fr/

تاریخ نشر 01/06/2016

قسمت بالایی صفحه