جشنوارهء فرآورده های زراعتی نوروز سال 1394 هجری شمسی [fr]

آقای ژان – ایوو روو، مشاور ارشد به نمایندگی از سفیر فرانسه در افغانستان و آژانس انکشافی فرانسه ( AFD ) بتاریخ 21 مارچ سال 2015 مصادف به اول حمل سال 1394، در افتتاحِ پانزدهمین جشنوارهء فرآورده های زراعتی کشور شرکت ورزیدند.

JPEG

مراسمِ گشایش این جشنواره مطابق با عرف و عنعنه در نخستین روز سال نو خورشیدی یا نوروز برگزار می گردد. ریاست مراسم مذکور را وزیر زراعت کشور بعهده داشت. بدینگونه، شخصیت ها از جناح های مختلف، تاَثیر بسزای بخش زراعت در کشور را مطرح ساختند و یاد آور مفهوم تاریخی جشن نوروز شدند.

این مهم ترین جشنواره در افغانستان، از سوی برای فعالان مختلف بخش زراعت زمینهء ملاقات با یکی دیگر را مساعد می سازد و از جانب دیگر آنها در این روز میمون می توانند تحرک و فعالیت سکتور زراعت را به مردم توضیح دهند. سال گذشته در طول سه روز جشنوارهء فراآورده های زراعتی، به تعداد 000 70 بازدید کننده حضور بهم رسانیده بودند.

پروژه های که در حمایت از وزارت زراعت کشور از سوی فرانسه تمویل می شود، با موجودیت تیم ها، شبکه ها و تولیدات زراعتی حمایه شده، در روز موعود قویاً تجلی یافت. حضور و موجودیت شان در غرفه های گوناگون جشنواره متذکره توجهء مهمانان و حضار را بخود جلب کرد.

تاریخ نشر 06/04/2015

قسمت بالایی صفحه