جشنوارهء "شب سپید" (پاریس، ۶ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۱۴ میزان ۱۳۹۷)

بتاریخ ۶ اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۱۴ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی، محافل متنوع هنری، فرهنگی و اجتماعی - تفریحی جشنواره مسمأ به "شب سپید" در پاریس برگزار گردید ؛ در طول شب شنبه گذشته، شهر منور و زیبای پاریس شاهد اشتراک پُر شور و شوق جمع عفیری از اقشار مختلف مردم در تجمعات رنگارنگ جشنواره متذکره بود.

JPEG

جشنواره سالانه "شب سپید" که از هنر معاصر گرامیداشت بعمل می آورد، در سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ هجری شمسی) ایجاد گردید ؛ اکنون نمونه های آن از سوی شهرهای ۳۰ کشور جهان تنظیم و تدویر می یابد.

JPEG
JPEG

جهت دریافت معلومات مزید : https://twitter.com/hashtag/NuitBlanche?src=hash https://t.co/DOxPHigtM2 https://twitter.com/francediplo_EN/

تاریخ نشر 08/10/2018

قسمت بالایی صفحه